Bon WAXOYLNasza firma O-Z CAR jest Autoryzowanym Partnerem WAXOYL.
Świadczymy usługi profesjonalnego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz autodetailingu.

Rozszerzając naszą ofertę proponujemy Państwu Program Bonów Podarunkowych O-Z CAR.
Uważasz, że autu bliskiej Ci osoby, przydałaby się nasza profesjonalna pomoc?
Wiesz, że sama z różnych powodów nie przyjdzie do nas?

Zrób jej prezent - kup Bon Podarunkowy na dowolną kwotę na nasze usługi i obdaruj ją nim,a my w ramach opłaconej usługi, przy użyciu profesjonalnych środków WAXOYL zadbamy o jej/jego auto!

Zapraszamy do skorzystania z tej wyjątkowej w branży motoryzacyjnej oferty!

REGULAMIN  BONU PODARUNKOWEGO O-Z CAR
NA USŁUGI WAXOYL


regulamin do pobrania w pliku PDF


I. Postanowienia ogólne

§ 1W niniejszym regulaminie bonu podarunkowego O-Z CAR, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a)    Wydawca – O-Z CAR OLTON FRYDERYK z siedzibą w Ząbkach, ul. Brzozowa 2A, 05-091 Ząbki, posiadająca NIP 1251343241, REGON 142744800,
b)    Bon Podarunkowy – bon usługowy w formie kartonowego paska, wydawany Klientowi, uprawniający Obdarowanego do jego realizacji w Zakładzie Wydawcy.
c)    Klient – osoba, która nabywa Bonu Podarunkowego,
d)    Obdarowany – posiadacz Bonu Podarunkowego,
e)    Zakład Wydawcy – zakład mechaniki pojazdowej O-Z CAR www.autozabki.pl zlokalizowany w Ząbkach przy ulicy Brzozowej 2A,
f)    Wartość Bonu – wartość Bonu Podarunkowego za jaką nabył ją Klient, pozwalająca na opłacenie równowartością wartości za usługi zabezpieczenia antykorozyjnego
i/lub profesjonalnej autokosmetyki WAXOYL z cennika Wydawcy.

§ 2

1.    Regulamin określa warunki wydania i używania Bonu Podarunkowego

2.    Regulamin dostępny jest :
a.    w Zakładzie Wydawcy będącym siedzibą Wydawcy,
b.    na stronie www.autozabki.pl.

II. Wydanie Bonu Podarunkowego

§ 3


1.    Bon Podarunkowy wydawany jest w Zakładzie Wydawcy.

2.    Warunkiem wydania Klientowi Bonu Podarunkowego jest określenie przez Klienta kwoty jaką chce przeznaczyć na jego zakup oraz dokonanie wpłaty określonej kwoty gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, bądź przedpłaty przelewem.

§ 4

1.    Bon Podarunkowy ważny jest 1 rok od daty wydania.

2.    Data ważności Bonu Podarunkowego podany jest na bonie.


III. Zasady korzystania z Bonu Podarunkowego


§ 5


1.    Wartość Bonu stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych usług przez Obdarowanego w Zakładzie Wydawcy.

2.    Bon Podarunkowy uprawnia Obdarowanego do zapłaty za usługi zabezpieczenia antykorozyjnego i/lub profesjonalnej autokosmetyki WAXOYL oferowane w Zakładzie Wydawcy.

3.    W Zakładzie Wydawcy Użytkownik dokonuje realizacji Bonu Podarunkowego poprzez przedstawienie go personelowi Zakładu Wydawcy oraz zadeklarowanie woli jego użycia przed rozpoczęciem przez Wydawcę realizacji zamówionej usługi.

4.    Obdarowany może posłużyć się Bonem Podarunkowym wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na nim środków pieniężnych, wynikających z wpłaconej przez Klienta Wartości Bonu.

5.    W przypadku, gdy wartość nabywanych usług przewyższy Wartość Bonu, Obdarowany zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a Wartością Bonu Podarunkowego gotówką bądź kartą płatniczą lub kredytową.

6.    W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Bonu Podarunkowego usług jest niższa niż wartość środków pozostałych na Bonie Podarunkowym, Obdarowanemu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Bonie Podarunkowym i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów. W takim przypadku Wydawca rejestruje na bonie datę i wykorzystaną kwotę oraz wykonuje kserokopię częściowo zrealizowanego Bonu Podarunkowego.

7.    Po zrealizowaniu przez Obdarowanego pełnej Wartości Bonu, Obdarowany zwraca wykorzystany Bon Podarunkowy Wydawcy.

§ 6

1.    Wydawca odmówi realizacji Bonu Podarunkowego w przypadku:
a.    gdy przedłożony Bon Podarunkowy nie jest autentyczny,
b.    braku wystarczającej Wartości Bonu Podarunkowego pozwalającej na nabycie wybranego przez Obdarowanego usługi w sytuacji, gdy Obdarowany odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny
w sposób opisany w § 5 ust. 6.
c.    z przyczyn niezależnych od Wydawcy, umowa współpracy Wydawcy z firmą reprezentującą markę WAXOYL w Polsce została rozwiązana, na skutek czego Wydawca utracił status autoryzowanego Partnera WAXOYL,
d.    w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 6 ust. 1 lit. a, Obdarowanemu przysługuje prawo złożenia reklamacji, opisanej w rozdziale IV.

§ 7

1.    Środki pieniężne zgromadzone na Bonie Podarunkowym nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Obdarowanego, w szczególności Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócony Wydawcy ani też wymieniony na inne karty lub bony wydawane przez Wydawcę.

IV. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Bonu Podarunkowego

§ 8


1.    Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Bonu Podarunkowego mogą być składane bezpośrednio w Zakładzie Wydawcy, w godzinach jego otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem "Bon Podarunkowy – reklamacja" lub e-mailem na adres: warsztat@autozabki.pl

2.    W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3.    Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


VI. Postanowienia końcowe

§ 9


Regulamin jest dostępny w Zakładzie Wydawcy będącym siedzibą Wydawcy oraz na stronie www.autozabki.pl


Script logo